Hoe organiseren we onderwijs op maat van álle kleuters?

Hoe zou het onderwijslandschap in Leuven eruitzien als...

  • alle kleuters in Leuven een onderwijsaanbod (op maat) konden volgen?

  • de scholen hun expertise en middelen zouden bundelen om in een onderwijsaanbod op maat te investeren voor kleuters met een beperking?

  • onderwijs en zorg gewoon over grenzen heen zou samenwerken om in een optimaal aanbod voor kleuters te voorzien?

BuO Windekind heeft doorheen de voorbije jaren regelmatig kleuters en hun ouders ontmoet die niet konden participeren aan een onderwijsaanbod omwille van complexe ondersteuningsbehoeften op drie domeinen: zorg, onderwijs en medisch. Het is soms moeilijk om tijdens de cruciale fase in hun ontwikkeling - vanaf 2,5 jaar - het juiste onderwijsaanbod te bepalen voor een kind met een beperking, ook omdat het momenteel nog niet mogelijk is om voor deze jonge kleuters Onderwijs Aan Huis te organiseren.

Labo KLeine PANDA 2,5+

KLeine PANDA staat voor KLeuterPArticipatie, ANDers en Allemaal!

Het labo, dat getrokken wordt door BuO Windekind, wil samen met de Leuvense scholen, onderzoekspartners en partners uit de welzijnssector een netwerk uitbouwen dat voor deze kwetsbare doelgroep een onderwijsaanbod op maat kan verzekeren. Hierbij denken we ook aan de recente veranderingen in het onderwijslandschap zoals de aanbevelingen van de commissie rond vrijstelling van leerplicht of de recente verandering in het mogen aanbieden van tijdelijk Onderwijs Aan Huis voor kleuters.

Hoe doen we dat?

Een kerngroep komt maandelijks samen om een plan uit te werken en uit te proberen met enkele partners zoals Centrum Inclusieve Kinderopvang, Windekind, Huis van het Kind, Multiplus en Hogeschool UCLL. Deze voorstellen worden regelmatig afgestemd met een bredere reflectiegroep (kerngroep, CLB’s en andere scholen BuO). Op termijn hopen we ook eerstelijnshulp mee te betrekken (wijkgezondheidscentra, integratiecentra, thuisbegeleiding...).

We geloven in een inclusieve maatschappij die rijker wordt door diversiteit. Hierdoor kan de ontwikkeling van kinderen met en zonder beperking een boost krijgen, geven we aan alle kleuters meer kansen om tot ontwikkeling te komen en zal bijgevolg ook de maatschappij essentieel veranderen.

Wie zoeken we?

We willen nu starten met een proeftuin in afwachting van een structureel antwoord van de Vlaamse overheid op recht op onderwijs voor ieder kind. Daarvoor zijn we op zoek naar kinderen tussen 2 en 6 jaar oud met complexe zorgvragen (medisch, welzijn en onderwijs), waardoor ze vandaag niet in het klassieke voltijdse onderwijs terecht kunnen.

Ben jij ouder/begeleider/leerkracht/… en denk je aan een peuter/kleuter voor wie het bestaande onderwijsaanbod vandaag niet voldoet?


Betrokken bij dit labo